Jako właściciel gruntu jesteś odpowiedzialny za utrzymanie rowu melioracyjnego na swojej posesji. Jeśli tego nie zrobisz lub jeśli przez zaniedbanie uszkodzisz rów melioracyjny, spółka wodna działająca w Twojej gminie może zażądać od Ciebie zapłaty za przywrócenie poprzedniego poziomu wody na Twojej posesji. Może to być dość kosztowne.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, utrzymanie urządzeń melioracji wodnych należy do obowiązków zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym spółka wodna działająca na terenie gminy jest zrzeszona — do tej spółki lub tego związku spółek wodnych. Jeżeli natomiast, zgodnie z art. 206 ww. ustawy, obowiązek, o którym mowa w art. 205, nie zostanie wykonany, właściwy organ Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (dawniej Starosta) ustala w drodze decyzji, proporcjonalnie do korzyści, jakie odniosą właściciele gruntów, szczegółowy zakres i terminy jego wykonania.

Czytaj więcej na: https://porady-prawne.info.pl