Skip to content

Porady dotyczące ochrony danych osobowych

W związku z wojną toczącą się za naszą wschodnią granicą Sejm i Senat przyjęły ustawę przyznającą organom wojskowym szerokie uprawnienia w zakresie przetwarzania informacji, w tym danych osobowych. O ile przyznanie organom wojskowym takich informacji co do zasady nie budzi wątpliwości, o tyle uzasadnienie ich wykorzystania już tak.

Artykuł 10 tej ustawy przewiduje, że wojsko będzie uzyskiwało dostęp do informacji, w tym danych osobowych, ze zbiorów danych prowadzonych przez inne służby, instytucje państwowe i organy władzy publicznej. Zakres tych informacji jest więc bardzo szeroki, obejmując co najmniej wszystkie rejestry publiczne w Polsce.

Wspomniana ustawa przewiduje, że przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, przez organy wojskowe może mieć charakter niejawny, odbywający się bez zgody i wiedzy osoby, której dane dotyczą. 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o obronie wewnętrznej służby niewojskowe, instytucje państwowe i władze publiczne mogą wyrazić pisemną zgodę na udostępnianie organom wojskowym danych zgromadzonych w zbiorach danych za pośrednictwem teletransmisji. Oznacza to, że organy wojskowe mogą być bezpośrednio podłączone do dotyczących nas baz danych i sprawdzać w czasie rzeczywistym znajdujące się w nich dane bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Kiedy władze mogą żądać danych? Ustawa o obronie ojczyzny nie wprowadza żadnych rozróżnień w uprawnieniach organów wojskowych na czas pokoju, bezpośredniego zagrożenia pokoju i czas wojny. Oznacza to, że władze wojskowe będą miały prawo do nieograniczonego dostępu do naszych danych gromadzonych przez inne służby, instytucje państwowe i organy władzy publicznej również w czasie pokoju. Takie i inne porady prawne online pomagają lepiej zrozumieć obecną sytuację.

Ustawa o obronie wewnętrznej stanowi, że wszystkie dane uzyskane przez wojskowe agencje wywiadowcze muszą być przechowywane przez co najmniej dziesięć lat po przeprowadzeniu danej akcji lub wystąpieniu danego wydarzenia; wymóg ten nie dotyczy jednak informacji otrzymanych z innych źródeł, jeśli nie zawierają one danych osobowych lub jeśli dane te zostały usunięte przed ich przechowywaniem.